Monday, December 4, 2023

Pricing

Create a plan, gain insights, and make better business decisions

All packages come with a 60-day money-back guarantee.

Startup

฿ ปกติ 315.-
ลดเหลือ
139.- /เดือน

เรียกเก็บเงินรายปี

Try 1 month free
 • จำนวนแผนธุรกิจ 1 แผน
 • ระยะเวลา 1 ปี
 • ข้อมูลทางธุรกิจ
 • วิเคราะห์ปัจจัยทางธุรกิจ
 • กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ
 • แผนการเงิน
 •       ประมาณการยอดขาย
 •       ประมาณการการลงทุน
 •       ประมาณการต้นทุน
 •       ประมาณการกำไรขาดทุน
 •       ประมาณการกระแสเงินสด
 •       ประมาณการงบดุล
 •       ประมาณการจุดคุ้มทุน
 •       ประมาณการระยะเวลาคืนทุน
 •       ความคุ้มค่าการลงทุน
 •       อัตราส่วนทางการเงิน
 • การส่งออกแผนธุรกิจ
 •       เว็บ View
 •       Word

Business

฿ ปกติ 417.-
ลดเหลือ
209.- /เดือน

เรียกเก็บเงินรายปี

Order Now
 • จำนวนแผนธุรกิจ 3 แผน
 • ระยะเวลา 1 ปี
 • ข้อมูลทางธุรกิจ
 • วิเคราะห์ปัจจัยทางธุรกิจ
 • กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ
 • แผนการเงิน
 •       ประมาณการยอดขาย
 •       ประมาณการการลงทุน
 •       ประมาณการต้นทุน
 •       ประมาณการกำไรขาดทุน
 •       ประมาณการกระแสเงินสด
 •       ประมาณการงบดุล
 •       ประมาณการจุดคุ้มทุน
 •       ประมาณการระยะเวลาคืนทุน
 •       ความคุ้มค่าการลงทุน
 •       อัตราส่วนทางการเงิน
 • การส่งออกแผนธุรกิจ
 •       เว็บ View
 •       Word

Consultant

฿ ปกติ 697.-
ลดเหลือ
419.- /เดือน

เรียกเก็บเงินรายปี

Order Now
 • จำนวนแผนธุรกิจ 10 แผน
 • ระยะเวลา 1 ปี
 • ข้อมูลทางธุรกิจ
 • วิเคราะห์ปัจจัยทางธุรกิจ
 • กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ
 • แผนการเงิน
 •       ประมาณการยอดขาย
 •       ประมาณการการลงทุน
 •       ประมาณการต้นทุน
 •       ประมาณการกำไรขาดทุน
 •       ประมาณการกระแสเงินสด
 •       ประมาณการงบดุล
 •       ประมาณการจุดคุ้มทุน
 •       ประมาณการระยะเวลาคืนทุน
 •       ความคุ้มค่าการลงทุน
 •       อัตราส่วนทางการเงิน
 • การส่งออกแผนธุรกิจ
 •       เว็บ View
 •       Word
 • Affiliate program