Saturday, May 25, 2024

Pricing

Create a plan, gain insights, and make better business decisions

All packages come with a 60-day money-back guarantee.

Consultant

฿ ปกติ 417.-
ลดเหลือ
250.- /เดือน

เรียกเก็บเงินรายปี

Order Now
 • จำนวนแผนธุรกิจ 1 แผน
 • ระยะเวลา 1 ปี
 • ข้อมูลทางธุรกิจ
 • วิเคราะห์ปัจจัยทางธุรกิจ
 • กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ
 • แผนการเงิน
 •       ประมาณการยอดขาย
 •       ประมาณการการลงทุน
 •       ประมาณการต้นทุน
 •       ประมาณการกำไรขาดทุน
 •       ประมาณการกระแสเงินสด
 •       ประมาณการงบดุล
 •       ประมาณการจุดคุ้มทุน
 •       ประมาณการระยะเวลาคืนทุน
 •       ความคุ้มค่าการลงทุน
 •       อัตราส่วนทางการเงิน
 • การส่งออกแผนธุรกิจ
 •       เว็บ View
 •       Word
 • Affiliate program